konkurso taisyklės
 1. Bendrosios sąlygos
  1. Konkurso organizatorius VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, įmonės kodas 126125624, adresas S.Konarskio g. 13, Vilnius 03109 (toliau – CVPA).
  2. CVPA konkursas (toliau – konkursas) vyksta visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje internetine prieiga.
  3. Konkursas vyks 2020 m. liepos 20 – rugpjūčio 23 dienomis (toliau – konkurso laikotarpis).
  4. Konkurse gali dalyvauti visi moksleiviai nuo 14 metų amžiaus (toliau – dalyvis).
 2. Konkurso vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos
  1. Norėdamas dalyvauti konkurse, dalyvis turi:
   1. Balsuoti už pasirinktą objektą. Dalyvis gali balsuoti už vieną arba daugiau objektų tik po vieną kartą.
   2. Po balsavimo užpildyti konkurso dalyvio registracijos formą ir pateikti kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, sutikimą su žaidimo nuostatomis bei patvirtinimą apie amžių.
  2. Konkurso prizų laimėtojai burtų keliu skelbiami pasibaigus konkurso laikotarpiui.
  3. Bet koks bandymas klastoti, keisti, kurti netikrus duomenis ar atlikti kitus veiksmus, kurie gali daryti neigiamą įtaką konkursui ar sukelti žalą CVPA ir / ar kitiems asmenims, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Prizų fondas
  1. Konkurso prizas – paspirtukas. Iš viso 5 laimėjimai.
 4. Laimėtojų nustatymas ir prizų atsiėmimas
  1. Įvykdę šių taisyklių 2.1 punkte nurodytus reikalavimus, 3.1 punkte nurodyto prizo laimėtojai bus išrinkti burtų keliu. Apie prizo laimėjimą laimėtojai bus informuojami nurodytu el. pašto adresu.
  2. Prizų skaičius ir laimėtojų nustatymo datos:
   1. Prizai: paspirtukas;
   2. Prizų skaičius: 5;
   3. Laimėtojų paskelbimas: 2020 m. rugpjūčio 24 dieną.
  3. Informacija apie privalomą registraciją siekiant nustatyti laimėtojus:
   1. konkurse gali dalyvauti visi užsiregistravę dalyviai, bet ne vėliau kaip iki žaidimo pabaigos, rugpjūčio 23 dienos.
  4. Informaciją apie prizo atsiėmimą laimėtojai gaus nurodytu el. pašto adresu. Norėdami atsiimti prizą, prizo laimėtojai turės nurodyti gyvenamosios vietos adresą, kuriuo bus pristatytas prizas. Gyvenamosios vietos adresą laimėtojas turi nurodyti gavęs pranešimą apie laimėjimą konkursui pasibaigus.
  5. Jei prizo laimėtojas nesureaguoja į informaciją apie laimėto prizo pristatymo sąlygas po laimėjimo paskelbimo, nenurodo gyvenamosios vietos adreso, kuriuo bus pristatomas prizas arba nustatytais terminais ir sąlygomis nepasinaudoja teise į prizą, laimėtojas praranda teisę į prizą ir CVPA gali jį naudoti savo nuožiūra. Laimėtojas turi atsakyti į laišką apie prizo laimėjimą per 7 darbo dienas nuo jo gavimo.
  6. CVPA nėra atsakinga už atvejus, kai teisė gauti / panaudoti prizą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo, panaudojimo tvarkos ir terminų pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
 5. Asmens duomenys
  1. Duomenų valdytojas – CPVA, asmens duomenų detalesnė informacija nurodyta www.cpva.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
  2. Duomenų tvarkytojas – agentūra UAB „Idea Prima“ (toliau – agentūra), įmonės kodas 126093354, adresas Pranciškonų g. 1, Vilnius 01133, kuri tvarko CVPA perduotus asmens duomenis pagal CPVA ir UAB „Idea Prima“ sudarytą 2020 m. liepos 2 d. Susitarimą dėl asmens duomenų perdavimo ir tvarkymo Nr. 2020/2-4811
  3. Informacija apie tai, kaip agentūra tvarkys dalyvių asmens duomenis, pateikiama žemiau:
   1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas: konkurso vykdymas. CPVA, įgyvendindama 2014-2020 metų ES fondų investicijų viešinimo 2020-2022 metų komunikacijos plano komunikacijos krypties „Kurianti Lietuva“ komunikacijos kampaniją „Aktyvus kultūros vartojimas: gimnazistų konkursas“, vykdo konkursą gimnazistams;
    1. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: dalyvio sutikimas, kuris duoda susitikimą registruodamas savo duomenis internetinėje svetainėje ir tampa dalyviu;
    2. Duomenų subjekto kategorija: dalyvis;
    3. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, amžius, gyvenamosios vietos adresas (tik laimėtojo, jo pasirinkimu);
    4. Duomenų tvarkymo terminas: 7 darbo dienos po prizo atsiėmimo arba po termino atsiimti prizą pasibaigimo (jei prizas neatsiimtas). Pasibaigus šiam terminui, konkurso nelaimėjusių dalyvių duomenys bus ištrinti;
    5. Duomenų pateikimo privalomumas: duomenis privaloma pateikti pagal konkurso taisykles, jų nepateikus, agentūra negalės nustatyti, ar yra išpildytos žaidimo sąlygos ir identifikuoti laimėtojo.
   2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: laimėtojų paskelbimas;
    1. Duomenų saugojimo terminas: 5 metai, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;
    2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutikimas;
    3. Duomenų subjekto kategorija: laimėjęs dalyvis;
    4. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė
    5. Duomenų pateikimo privalomumas: dalyvis neprivalo sutikti su jo vardo ir pavardės skelbimu, tačiau dėl žaidimo organizavimo skaidrumo dalyviai skatinami skelbti šiuos duomenis.
   3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: buhalterinės apskaitos tvarkymas;
    1. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: teisinė prievolė;
    2. Duomenų subjekto kategorija: laimėjęs dalyvis;
    3. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, informacija apie laimėtą prizą;
    4. Duomenų tvarkymo terminas: 10 metų, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;
    5. Duomenų pateikimo privalomumas: duomenys yra privalomi tvarkyti pagal galiojančius teisės aktus.
  4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis:
   1. laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
   2. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
   3. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
   4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
   5. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
   6. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.
  5. Dalyvio teisės dėl asmens duomenų tvarkymo:
   1. tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
    1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
    2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
    3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
    4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
    5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
    6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
    7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
    8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
    9. turiu teisę į duomenų perkeliamumą;
    10. turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 6. Baigiamosios nuostatos
  1. Konkurso dalyviui tenka bet kokios kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės žaidimo dalyvio situacijos, taip pat susijusios su dalyvavimu žaidime, prizo atsiėmimu bei tolesniu prizo naudojimu.
  2. CVPA nėra atsakinga už dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, kurių CVPA negali kontroliuoti. CVPA nėra atsakinga už techninius sutrikimus, sistemos ar internetinės svetainės gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo žaidime galimybės ar naudojimasis internetine svetaine.
  3. CVPA pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia taikytinus teisės aktus ar konkurso taisykles bei sąlygas.
  4. CVPA ir kitų įmonių, kurios organizuoja žaidimą, darbuotojai, t. y. UAB „Idea Prima”, negali dalyvauti šiame žaidime.
  5. CVPA pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles, apie pakeitimus paskelbdama internetinėje svetainėje.
Apie Projektą

„Rink(is) kultūrą“ projekto tikslas – supažindinti moksleivius su jų regione esančiais Europos Sąjungos lėšomis atnaujintais kultūros objektais, jų įvairove, paskatinti jaunimą dažniau lankytis muziejuose, teatruose, bibliotekose, sodybose, leisti juose laisvalaikį, įsitraukti į siūlomas edukacines ir kitas programas.

Projekto metu organizuojamas balsavimo konkursas. Moksleiviai skatinami susipažinti su atnaujintais kultūros objektais penkiuose Lietuvos etnografiniuose regionuose – Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Mažojoje Lietuvoje, Suvalkijoje ir Žemaitijoje – ir balsuoti už jų manymu patraukliausius kultūros objektus. Tokiu būdu siekiama didinti žinomumą apie kultūros paslaugas ir formuoti kultūros vartojimo įpročius jaunimo tarpe.

Projektu taip pat siekiama atskleisti, kad Lietuvos moksleiviai turi idėjų, kaip kultūros objektus padaryti patraukliais jaunimo laisvalaikio praleidimui. „Rink(is) kultūrą“ projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Konkurso taisyklės
 1. Bendrosios sąlygos
  1. Konkurso organizatorius VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, įmonės kodas 126125624, adresas S.Konarskio g. 13, Vilnius 03109 (toliau – CVPA).
  2. CVPA konkursas (toliau – konkursas) vyksta visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje internetine prieiga.
  3. Konkursas vyks 2020 m. liepos 20 – rugpjūčio 23 dienomis (toliau – konkurso laikotarpis).
  4. Konkurse gali dalyvauti visi moksleiviai nuo 14 metų amžiaus (toliau – dalyvis).
 2. Konkurso vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos
  1. Norėdamas dalyvauti konkurse, dalyvis turi:
   1. Balsuoti už pasirinktą objektą. Dalyvis gali balsuoti už vieną arba daugiau objektų tik po vieną kartą.
   2. Po balsavimo užpildyti konkurso dalyvio registracijos formą ir pateikti kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, sutikimą su žaidimo nuostatomis bei patvirtinimą apie amžių.
  2. Konkurso prizų laimėtojai burtų keliu skelbiami pasibaigus konkurso laikotarpiui.
  3. Bet koks bandymas klastoti, keisti, kurti netikrus duomenis ar atlikti kitus veiksmus, kurie gali daryti neigiamą įtaką konkursui ar sukelti žalą CVPA ir / ar kitiems asmenims, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Prizų fondas
  1. Konkurso prizas – paspirtukas. Iš viso 5 laimėjimai.


skaityti toliauLaimėk